CẨN THẬN KHI SỬ DỤNG KIỂU SỐ THỰC FLOAT

Là một lập trình viên thì thứ mà bạn phải làm việc hàng ngày nhiều nhất chính là biến và các kiểu dữ liệu. Một trong những kiểu dữ liệu mà chắc chắn ai cũng đã phải dùng tới nó là kiểu float. Tuy nhiên, bạn có chắc là mình hiểu rõ kiểu dữ liệu này và đã sử dụng nó một cách đúng đắn chưa? Hãy cùng tìm hiểu kiểu biến float để xem bạn hiểu rõ nó tới đâu nhé.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hãy xem xét đoạn code dưới đây